To pravé místo pro Váš nákup®
 

Informační deska

USNESENÍ

ze shromáždění delegátů Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově,

konaného dne 28. června 2021
ve školicí místnosti prodejny 430 v Podivíně

 

Shromáždění delegátů se usneslo k jednotlivým bodům programu takto:


K prvnímu bodu jednání
Jelikož
a) všichni zvolení delegáti obdrželi písemné pozvání na shromáždění delegátů včetně návrhu programu
jednání, a to více jak 15 dnů přede dnem konání,
b) na shromáždění delegátů je přítomno celkem 19 delegátů, z nichž jsou 4 náhradníci, z celkového počtu 19 delegátů,
c) žádný z přítomných delegátů nevznáší proti způsobu svolání, jakož i termínu a místu konání nějaké
připomínky, protinávrhy či protesty, a
shromáždění delegátů vykonávající působnost nejvyššího orgánu družstva bylo dle části III. článku
27 stanov družstva řádně svoláno a je způsobilé přijímat usnesení.


K druhému bodu jednání
Jednací řád shromáždění delegátů byl jednomyslně schválen 19 hlasy z 19 přítomných hlasů v podobě, která
byla přiložena k pozvánce na toto shromáždění delegátů.


K třetímu bodu jednání
Shromáždění delegátů zvolilo 19 hlasy z 19 přítomných hlasů paní Zuzanu Petákovou Kormanovou
předsedajícím shromáždění delegátů.


Ke čtvrtému bodu jednání
Shromáždění delegátů volí zapisovatelem paní Ing. Petru Trulleyovou, nar. 11. 1. 1985, bytem U Celnice 1788/19a, Mikulov, PSČ 692 01, ověřovateli zápisu paní Lenku Kosíkovou, nar. 6. 10. 1970, bytem Anenská 445/2, Ladná, PSČ 691 46 a paní Věru Wágnerovou, nar. 26. 3. 1969, bytem Hlavní 37, Březí, PSČ 691 81 a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní JUDr. Květoslavu Budínovou, nar. 25. 11. 1954, bytem Pod Strání 1234/3, Mikulov, PSČ 692 01.


K pátému a šestému bodu jednání
Shromáždění delegátů schvaluje Zprávu představenstva spotřebního družstva o činnosti družstva za rok 2020 a zaměření činnosti družstva v roce 2021, Zprávu kontrolní komise spotřebního družstva a její stanovisko k hospodaření družstva za rok 2020 a zprávu auditora.


K sedmému bodu jednání
I. Shromáždění delegátů schvaluje podnikatelský záměr pro rok 2021 tak, jak je obsažen v bodu č. 17 ve zprávě představenstva pro delegáty družstva za rok 2020 a ukládá představenstvu družstva naplnění podnikatelského záměru a kontrolní komisi ověřit jeho plnění a o výsledku podat zprávu následujícímu řádnému shromáždění delegátů.
II. Shromáždění delegátů zmocňuje představenstvo družstva k provádění operativních změn podnikatelského záměru a rozpočtu jednotlivých fondů družstva v průběhu roku 2021, a to v závislosti na hospodářském vývoji družstva.
III. Shromáždění delegátů schvaluje dle § 59 a 61 zákona o obchodních korporacích odměny členů orgánů družstva
a) pro rok 2020 v maximálním objemu 2.171.000 Kč,
b) pro rok 2021 v maximálním objemu 2.500.000 Kč s výplatou v roce 2021 a v I. pololetí 2022,
s tím, že při rozdělování odměn bude postupováno dle vnitřního předpisu družstva č. 35, který stanovuje zásady poskytování odměn členům představenstva, kontrolní komise a dalších orgánů družstva.


K osmému bodu jednání
I. Shromáždění delegátů schvaluje konečnou účetní závěrku Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově, se sídlem Mikulov, Kostelní nám. 157/9, PSČ 692 01, IČ: 000 32 247, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu DrXXXVIII, vložce č. 301, sestavenou ke dni 31. 12. 2020, a to včetně zprávy nezávislého auditora ze dne 1. 3. 2021, kterou vypracovala společnost DANEKON, spol. s r.o., se sídlem Brno, Hlinky 505/118, PSČ 603 00, IČ: 485 28 447, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce č. 10594.
II. Shromáždění delegátů rozhoduje o rozdělení zisku Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově za rok 2020 v celkové výši 24.896.676,66 Kč tak, že část zisku ve výši 21.596.676,66 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku z minulých let, část zisku ve výši 2.200.000 Kč bude použita k přídělu do sociálního fondu a část zisku ve výši 1.100.000 Kč bude použita k přídělu do fondu členů a funkcionářů.

 

 

V Podivíně dne 28. 6. 2021

 

 
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace