To pravé místo pro Váš nákup®
 

Usnesení Shromáždění delegátů 2020

USNESENÍ

ze shromáždění delegátů Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově,

konaného dne 18. srpna 2020

v hotelu GALANT, Mikulov

 

Shromáždění delegátů se usneslo k jednotlivým bodům programu takto:


K prvnímu bodu jednání
Jelikož
a) všichni zvolení delegáti obdrželi písemné pozvání na shromáždění delegátů včetně návrhu programu jednání, a to více jak 15 dnů přede dnem konání,
b) na shromáždění delegátů je přítomno celkem 19 delegátů z celkového počtu 19 delegátů,
c) žádný z přítomných delegátů nevznesl a nevznáší proti způsobu svolání, jakož i termínu a místu konání nějaké připomínky, protinávrhy či protesty, a shromáždění delegátů vykonávající působnost nejvyššího orgánu družstva bylo dle části III. článku 27 stanov družstva řádně svoláno a je způsobilé přijímat usnesení.


K druhému bodu jednání
Jednací řád shromáždění delegátů byl jednomyslně schválen 19 hlasy z 19 přítomných hlasů v podobě, která byla přiložena k pozvánce na toto shromáždění delegátů.


K třetímu bodu jednání
Shromáždění delegátů zvolilo 19 hlasy z 19 přítomných hlasů paní Zuzanu Petákovou Kormanovou předsedajícím shromáždění delegátů.


K čtvrtému budu jednání
Shromáždění delegátů volí zapisovatelem paní Ing. Petru Trulleyovou, nar. 11. 1. 1985, bytem U Celnice 1788/19a, Mikulov, PSČ 692 01, ověřovateli zápisu paní Marii Hutterovou, nar. 30. 8. 1969, bytem Nádražní 358, Šakvice, PSČ 691 67 a pana Jiřího Konečného, nar. 12. 7. 1946, bytem Zámeček 41, Šitbořice, PSČ 691 76 a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Věru Wágnerovou, nar. 26. 3. 1969, bytem Hlavní 37, Březí, PSČ 691
81.


K pátému bodu jednání
Shromáždění delegátů zvolilo 19 hlasy z 19 přítomných hlasů členy volební komise paní Jarmilu Hiclovou, nar. 21. 11. 1956, bytem Ořechová 28, Velké Pavlovice, PSČ 691 06, pana Jiřího Podhajského, nar. 1. 10. 1955, bytem Zahradní 829/30, Podivín, PSČ 691 45, paní JUDr. Květoslavu Budínovou, nar. 25. 11. 1954, bytem Pod Strání 1234/3, Mikulov, PSČ 692 01 a paní Sabinu Hradskou, nar. 11. 3. 1994, bytem 556, Bořetice, PSČ: 691 08 a paní Renatu Furchovou, nar. 29. 8. 1967, bytem 48, Uherčice, PSČ 691 62.


K šestému bodu jednání
Volební řád byl jednomyslně schválen 19 hlasy z 19 přítomných hlasů s navrhovanou úpravou Čl. 7 Závěrečné ustanovení, ostatní body zůstávají v podobě, která byla přiložena k pozvánce na toto shromáždění delegátů.


K sedmému a osmému bodu jednání
Shromáždění delegátů schvaluje Zprávu představenstva spotřebního družstva o činnosti družstva za rok 2015 - 2019 a zaměření činnosti družstva v roce 2020 - 2025, Zprávu kontrolní komise spotřebního družstva a její stanovisko k hospodaření družstva za rok 2019, hodnocení let 2015 - 2019 a zprávu auditora.


K devátému bodu jednání
Shromáždění delegátů schvaluje podnikatelský záměr pro rok 2020 tak, jak je obsažen v bodu č. 17 ve zprávě představenstva pro delegáty družstva za rok 2015 - 2019 a ukládá představenstvu družstva naplnění podnikatelského záměru a kontrolní komisi ověřit jeho plnění a o výsledku podat zprávu následujícímu řádnému shromáždění delegátů.
Shromáždění delegátů zmocňuje představenstvo družstva k provádění operativních změn podnikatelského záměru a rozpočtu jednotlivých fondů družstva v průběhu roku 2020, a to v závislosti na hospodářském vývoji družstva.
Shromáždění delegátů schvaluje dle § 59 a 61 zákona o obchodních korporacích odměny členů orgánů družstva
a) pro rok 2019 v maximálním objemu 1.902.000 Kč,
b) pro rok 2020 v maximálním objemu 2.500.000 Kč s výplatou v roce 2020 a v I. pololetí 2021, s tím, že při rozdělování odměn bude postupováno dle vnitřního předpisu družstva č. 35, který stanovuje zásady poskytování odměn členům představenstva, kontrolní komise a dalších orgánů družstva.


K desátému bodu jednání
Shromáždění delegátů schvaluje konečnou účetní závěrku Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově, se sídlem Mikulov, Kostelní nám. 157/9, PSČ 692 01, IČ: 000 32 247, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu DrXXXVIII, vložce č. 301, sestavenou ke dni 31. 12. 2019, a to včetně zprávy nezávislého auditora ze dne 4. 3. 2020, kterou vypracovala společnost DANEKON, spol. s r.o., se sídlem Brno, Hlinky 505/118, PSČ 603 00, IČ: 485 28 447, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce č. 10594.
Shromáždění delegátů rozhoduje o rozdělení zisku Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově za rok 2019 v celkové výši 35.169.636,14 Kč tak, že část zisku ve výši 31.969.636,14 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku z minulých let, část zisku ve výši 2.100.000 Kč bude použita k přídělu do sociálního fondu a část zisku ve výši 1.100.000 Kč bude použita k přídělu do fondu členů a funkcionářů.


K jedenáctému bodu jednání
Shromáždění delegátů projednalo a schvaluje odměny statutárních orgánů i jejich osob blízkých - odměny uvedené v souladu s ZOK § 59 a 61 a vydané ve vnitřním předpisu č. 35 Zásady poskytování odměn členům představenstva, kontrolní komise a dalším statutárním orgánům družstva v maximálním objemu 2 500 tis. Kč pro rok 2020, dále VP č. 7 Odměňování zaměstnanců Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově a VP č. 17 Cestovní náhrady při pracovní cestě vždy v aktuálním znění. Shromáždění delegátů projednalo a schválilo Smlouvu o výkonu funkce.


Ke čtrnáctému bodu jednání
Shromáždění delegátů schvaluje Zprávu volební komise:
Dle schváleného volebního řádu předkládá volební komise shromáždění delegátů zprávu o výsledku tajných voleb, a to členů představenstva a náhradníků představenstva a členů a náhradníků kontrolní komise na volební období 2020 - 2025.
Je přítomno 19 delegátů s hlasem rozhodujícím z celkového počtu pozvaných 19 delegátů.
Delegátům bylo vydáno celkem 19 volebních lístků pro volbu představenstva a 19 volebních lístků pro volbu kontrolní komise.
Pro volbu představenstva bylo odevzdáno 19 hlasovacích lístků, z toho bylo 0 hlasovacích lístků vyřazeno pro neplatnost, tzn., že 19 hlasovacích lístků bylo platných. Pro volbu kontrolní komise bylo odevzdáno 19 hlasovacích lístků, z toho bylo 0 hlasovacích lístků vyřazeno pro neplatnost, tzn., že 19 hlasovacích lístků bylo platných.


Za člena představenstva jsou zvoleni kandidáti s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů a to:
1. Pavel Crhonek, počet hlasů: 19
2. Kateřina Kristoňová, MBA, počet hlasů: 19
3. Zuzana Petáková Kormanová, počet hlasů: 19
4. Ing. Alena Gruberová, počet hlasů: 18
5. Zuzana Herzánová, počet hlasů: 18
6. Lenka Kosíková, počet hlasů: 16
7. Ing. Veronika Musilová, počet hlasů: 15
8. Alena Radkovičová, počet hlasů: 13
9. Lukáš Bělíček, počet hlasů: 12


Za náhradníky do představenstva byli zvoleni tito kandidáti:
1. Petra Charvátová, počet hlasů: 11
2. Ing. Radek Šurýn, počet hlasů: 11


Za člena kontrolní komise byli zvoleni kandidáti s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů:
1. Blanka Strakušová, počet hlasů: 18
2. Jitka Bičanová, počet hlasů: 17
3. Irena Musilová, počet hlasů: 16
4. Jana Cibulová, počet hlasů: 15
5. Dagmar Valová, počet hlasů: 15
6. Marie Žalkovská, počet hlasů: 14
7. Ivo Bořecký, počet hlasů: 14


Za náhradníky do kontrolní komise byli zvoleni tito kandidáti:
1. Renata Pešková, počet hlasů: 12
2. Věra Wágnerová, počet hlasů: 12

 

V Mikulově dne 18. 8. 2020

 

 

 
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace