To pravé místo pro Váš nákup®
 

Usnesení Shromáždění delegátů 2019

USNESENÍ

ze shromáždění delegátů Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově,

konaného dne 20. května 2019

v hotelu GALANT, Mikulov

 

Shromáždění delegátů se usneslo k jednotlivým bodům programu takto:

 

K druhému bodu jednání

Jednací řád shromáždění delegátů byl jednomyslně schválen 18 hlasy z 18 přítomných

hlasů v podobě, která byla přiložena k pozvánce na toto shromáždění delegátů.

 

K třetímu bodu jednání

Shromáždění delegátů zvolilo 18 hlasy z 18 přítomných hlasů paní Zuzanu

Kormanovou předsedajícím shromáždění delegátů.

 

K čtvrtému budu jednání

Shromáždění delegátů volí zapisovatelem paní Ing. Petru Trulleyovou, nar. 11. 1. 1985,

bytem U Celnice 1788/19a, Mikulov, PSČ: 692 01, ověřovateli zápisu paní Irenu

Musilovou, nar. 7. 10. 1970, bytem Cvrčovice 173, Cvrčovice, PSČ: 691 23 a paní Blanku

Blažkovou, nar. 14. 3. 1977, bytem Sluneční 298, Týnec, PSČ: 691 54 a osobou

pověřenou sčítáním hlasů paní Janu Cibulovou, nar. 30. 3. 1978, bytem Větrná 4,

Mikulov, PSČ: 692 01.

 

K pátému a šestému bodu jednání

Shromáždění delegátů schvaluje Zprávu představenstva spotřebního družstva

o činnosti družstva za rok 2018 a zaměření činnosti družstva v roce 2019, Zprávu

kontrolní komise spotřebního družstva a její stanovisko k hospodaření družstva za rok

2018 a zprávu auditora.

 

K sedmému bodu jednání

Shromáždění delegátů schvaluje podnikatelský záměr pro rok 2019 tak, jak je obsažen

v bodu č. 18 ve zprávě představenstva pro delegáty družstva za rok 2018 a ukládá

představenstvu družstva naplnění podnikatelského záměru a kontrolní komisi ověřit

jeho plnění a o výsledku podat zprávu následujícímu řádnému shromáždění delegátů.

Shromáždění delegátů zmocňuje představenstvo družstva k provádění operativních

změn podnikatelského záměru a rozpočtu jednotlivých fondů družstva v průběhu

roku 2019, a to v závislosti na hospodářském vývoji družstva.

Shromáždění delegátů schvaluje dle § 59 a 61 zákona o obchodních korporacích

odměny členů orgánů družstva

a)         pro rok 2018 v maximálním objemu 1.963.000 Kč,

b)         pro rok 2019 v maximálním objemu 2.250.000 Kč s výplatou v roce 2019

a v I. pololetí 2020,

s tím, že při rozdělování odměn bude postupováno dle vnitřního předpisu družstva č.

35, který stanovuje zásady poskytování odměn členům představenstva, kontrolní

komise a dalších orgánů družstva.

 

K osmému bodu jednání

Shromáždění delegátů schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Jednoty, spotřebního

družstva v Mikulově, se sídlem Mikulov, Kostelní nám. 157/9, PSČ 692 01, IČ: 000 32

247, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu

DrXXXVIII, vložce č. 301, sestavenou ke dni 31. 12. 2017, a to včetně zprávy nezávislého

auditora ze dne 6. 8. 2018, kterou vypracovala společnost DANEKON, spol. s r.o. se

sídlem Brno, Hlinky 505/118, PSČ 603 00, IČ: 485 28 447, zapsaná v obchodním

rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce č. 10594.

 

K devátému bodu jednání

Shromáždění delegátů schvaluje konečnou účetní závěrku Jednoty, spotřebního

družstva v Mikulově, se sídlem Mikulov, Kostelní nám. 157/9, PSČ 692 01,

IČ: 000 32 247, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v

oddílu DrXXXVIII, vložce č. 301, sestavenou ke dni 31. 12. 2018, a to včetně zprávy

nezávislého auditora ze dne 5. 3. 2019, kterou vypracovala společnost DANEKON,

spol. s r.o., se sídlem Brno, Hlinky 505/118, PSČ 603 00, IČ: 485 28 447, zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce č. 10594.“

 

Shromáždění delegátů rozhoduje o rozdělení zisku Jednoty, spotřebního družstva

v Mikulově za rok 2018 v celkové výši 20.532.668,30 Kč tak, že část zisku

ve výši 18.232.668,30 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku z minulých let, část

zisku ve výši 1.800.000 Kč bude použita k přídělu do sociálního fondu a část zisku

ve výši 500.000 Kč bude použita k přídělu do fondu členů a funkcionářů.

 

 

V Mikulově dne 20. 5. 2019

 
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace