To pravé místo pro Váš nákup®
 

Usnesení Shromáždění delegátů 2018

 

USNESENÍ

ze shromáždění delegátů Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově,

konaného dne 21. května 2018

v hotelu GALANT, Mikulov

 

Shromáždění delegátů se usneslo k jednotlivým bodům programu takto:

 

K druhému bodu jednání
Jednací řád shromáždění delegátů byl jednomyslně schválen 18 hlasy z 18 přítomných hlasů v podobě, která byla přiložena k pozvánce na toto shromáždění delegátů.

K třetímu bodu jednání
Shromáždění delegátů zvolilo 18 hlasy z 18 přítomných hlasů paní Zuzanu Kormanovou předsedajícím shromáždění delegátů.

K čtvrtému budu jednání
Shromáždění delegátů volí zapisovatelem paní Ing. Petru Trulleyovou, nar. 11. 1. 1985, bytem U Celnice 1788/19a, Mikulov, PSČ: 692 01, ověřovateli zápisu paní Renatu Peškovou, nar. 24. 10. 1961, bytem Kovářská 932, Moravská Nová Ves, PSČ: 691 55 a paní Věru Wágnerovou, nar. 26. 3. 1969, bytem Hlavní 37, Březí, PSČ: 691 81 a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Janu Cibulovou, nar. 30. 3. 1978, bytem Větrná 4, Mikulov, PSČ: 692 01.

K pátému a šestému bodu jednání
Shromáždění delegátů schvaluje Zprávu představenstva spotřebního družstva o činnosti družstva za rok 2017 a zaměření činnosti družstva v roce 2018, Zprávu kontrolní komise spotřebního družstva a její stanovisko k hospodaření družstva za rok 2017 a zprávu auditora.

K sedmému bodu jednání
Shromáždění delegátů schvaluje podnikatelský záměr pro rok 2018, jak je obsažen v bodu č. 16 ve zprávě představenstva pro delegáty družstva za rok 2017 a ukládá představenstvu družstva naplnění podnikatelského záměru a kontrolní komisi ověřit jeho plnění a o výsledku podat zprávu následujícímu řádnému shromáždění delegátů.

Shromáždění delegátů zmocňuje představenstvo družstva k provádění operativních změn podnikatelského záměru a rozpočtu jednotlivých fondů družstva v průběhu roku 2018, a to v závislosti na hospodářském vývoji družstva.

Shromáždění delegátů schvaluje dle § 59 a 61 zákona o obchodních korporacích odměny členů orgánů družstva

a) pro rok 2017 v maximálním objemu 1.975.000 Kč,

b) pro rok 2018 v maximálním objemu 2.250.000 Kč s výplatou v roce 2018 a v I. pololetí 2019,

s tím, že při rozdělování odměn bude postupováno dle vnitřního předpisu družstva č. 35, který stanovuje zásady poskytování odměn členům představenstva, kontrolní komise a dalších orgánů družstva.

K osmému a devátému bodu jednání
Shromáždění delegátů schvaluje projekt převodu jmění na společníka, vyhotovený osobami zúčastněnými na přeměně, tedy společností Charlie – centrum, s.r.o., se sídlem Brno, náměstí Karla IV. 271/28, PSČ 628 00, IČ: 479 10 810, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce č. 9840, jako zanikající společností, a Jednotou, spotřebním družstvem v Mikulově, se sídlem Mikulov, Kostelní nám. 157/9, PSČ 692 01, IČ: 000 32 247, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu DrXXXVIII, vložce č. 301, jako přejímajícím společníkem, a to v podobě zpracované statutárními orgány všech zúčastněných společností dne 8. 3. 2018, která byla založena do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu.

K desátému bodu jednání
Shromáždění delegátů schvaluje konečnou účetní závěrku Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově, se sídlem Mikulov, Kostelní nám. 157/9, PSČ 692 01, IČ: 000 32 247, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu DrXXXVIII, vložce č. 301, sestavenou ke dni 31. 12. 2017, to jest ke dni předcházejícímu rozhodný den přeměny, a to včetně zprávy nezávislého auditora ze dne 5. 3. 2018, kterou vypracovala společnost DANEKON, spol. s r.o., se sídlem Brno, Hlinky 505/118, PSČ 603 00, IČ: 485 28 447, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce č. 10594.

K jedenáctému bodu jednání
Shromáždění delegátů schvaluje zahajovací rozvahu Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově, se sídlem Mikulov, Kostelní nám. 157/9, PSČ 692 01, IČ: 000 32 247, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu DrXXXVIII, vložce č. 301, sestavenou ke dni 1. 1. 2018, to jest k rozhodnému dni přeměny, a to včetně zprávy auditora o ověření zahajovací rozvahy ze dne 5. 3. 2018, kterou vypracovala společnost DANEKON, spol. s r.o., se sídlem Brno, Hlinky 505/118, PSČ 603 00, IČ: 485 28 447, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce č. 10594.

K dvanáctému bodu jednání
Shromáždění delegátů schvaluje konečnou účetní závěrku společností Charlie – centrum, s.r.o., se sídlem Brno, náměstí Karla IV. 271/28, PSČ 628 00, IČ: 479 10 810, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce č. 9840, sestavenou ke dni 31. 12. 2017, to jest ke dni předcházejícímu rozhodný den přeměny, a to včetně zprávy nezávislého auditora ze dne 1. 3. 2018, kterou vypracovala společnost DANEKON, spol. s r.o., se sídlem Brno, Hlinky 505/118, PSČ 603 00, IČ: 485 28 447, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce č. 10594.

K třináctému bodu jednání
Shromáždění delegátů rozhoduje o rozdělení zisku Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově za rok 2017 v celkové výši 21.222.226,38 Kč tak, že část zisku ve výši 18.922.226,40 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku z minulých let, část zisku ve výši 1.800.000 Kč bude použita k přídělu do sociálního fondu a část zisku ve výši 500.000 Kč bude použita k přídělu do fondu členů a funkcionářů a dále shromáždění delegátů schvaluje převod jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši -4.808.160,00 Kč do nerozdělených zisků minulých let.

K čtrnáctému bodu jednání
Shromáždění delegátů určuje auditora Jednotě, spotřebnímu družstvu v Mikulově, se sídlem Mikulov, Kostelní nám. 157/9, PSČ 692 01, IČ: 000 32 247, zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu DrXXXVIII, vložce č. 301, pro účetní období roků 2018 až 2020, a to společnost DANEKON, spol. s r.o., se sídlem Brno, Hlinky 505/118, PSČ 603 00, IČ: 485 28 447, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce č. 10594.

K patnáctému bodu jednání
Shromáždění delegátů určuje auditora Jednotě, spotřebnímu družstvu v Mikulově, se sídlem Mikulov, Kostelní nám. 157/9, PSČ 692 01, IČ: 000 32 247, zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu DrXXXVIII, vložce č. 301, pro konsolidovanou účetní závěrku období roku 2017, a to společnost DANEKON, spol. s r.o., se sídlem Brno, Hlinky 505/118, PSČ 603 00, IČ: 485 28 447, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce č. 10594.

 

V Mikulově dne 22. 5. 2018

 
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace